Elhunyt Knoll József

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Knoll József akadémikus, Társaságunk alapító tagja, korábbi elnöke, örökös tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Farmakológiai Társaság (IUPHAR) volt elnökhelyettese, az MTA rendes tagja, életének 93. évében, 2018. április 17-én elhunyt.

Knoll József a magyar gyógyszerkutatás kiemelkedő alakja volt, jelentős szerepet játszott a hazai gyógyszerkutatás modernizálásában, az egyetemi alapkutatás, a klinikum és a gyógyszeriparhoz köthető fejlesztés összekapcsolásában. Nevéhez számos gyógyszer, többek között a Parkinson-kór, újabban depresszió kezelésére az egész világon alkalmazott selegiline/deprenyl fejlesztése fűződik.

Hazai és nemzetközi világhírű kutatók viszik tovább mindazt a tudást és szemléletet, amelyet neuropszichofarmakológiai kutatási műhelyéből merítettek.

Monográfiái, melyekben az aktív reflex kutatás területével kapcsolatos ismereteket a rá jellemző világlátással és társadalmi felelősségérzettel foglalta össze, nemcsak hazánkban, hanem szerte a világon nagy érdeklődést váltottak ki.

A kutatás, a munkaközösség határozta meg életét, élete végéig aktívan dolgozott a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás (régebbi nevén Gyógyszertani) Intézetében. 1963-tól 1993-ig a Tanszék vezetője, 1964 és 1967 között az Egyetem tudományos rektorhelyettese volt. Legendás munkabírása, színes, minden új iránt nyitott, egyénisége, a munkatársaival való aktív kapcsolata, és mindaz a fizikai és szellemi hajtóerő, ami korunk egyik kiemelkedő tudósává tette, hiányozni fog Társaságunk életéből. 

Halálával nem csak Társaságunkat, hanem a magyar tudományos életet is komoly veszteség érte. 

Emlékét megőrizzük.

Temetéséről később történik intézkedés.


 

Dr. Magyar Kálmán emlékére

Elhunyt dr. Magyar Kálmán, Akadémiai díjjal, Széchenyi díjjal kitüntetett farmakológus, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének alapító intézetvezetője, a Semmelweis Egyetem egykori rektorhelyettese, később professor emeritusa.

Halálával egy olyan nemzetközi elismertségű és iskolateremtő  farmakológus távozott közülünk, aki élete példájával a közvetlen munkatársain és tanítványain túl azoknak az embereknek az életére is pozitív hatással tudott lenni, akik az általa vizsgált gyógyszerek előnyeit élvezik.

 Már középiskolás, majd egyetemista korában is kitűnt társai közül tudásvágyával, szorgalmával de szerénységével egyaránt. Rendkívül alapos, jó felkészültségű kutató volt. Szorgalma, kivételes igényessége a saját és tanítványai munkájával szemben legendás volt.  A monoaminoxidáz  enzimek farmakológiájának, a MAO-B enzim szelektív gátlószere, a (-)-deprenyl kutatásnak nemzetközi szaktekintélye, meghatározó személyisége volt.  A gyógyszerek szervezetbeni sorsának vizsgálatára Magyarországon teljesen új módszereket vezetett be.

A Gyógyszertani Intézet docenseként a gyógyszerészek oktatásáért volt felelős. Előadásai, az irányítása alatt tartott gyakorlatok a legjobb előadók közé emelték. Így került sor a Gyógyszerésztudományi Kar keretén belül a Gyógyszerhatástani Intézet megalakítására, melynek alapító intézetigazgatója lett. Nagy gondot fordított munkatársai szakmai fejlődésére, számos kiváló külföldi kutatóhelyre küldte munkatársait tapasztalatszerzésre és rendszeresen fogadott külföldi és hazai ösztöndíjasokat. Nagy gonddal bővítette az Intézet módszertani lehetőségeit nagy figyelmet fordítva az intézetből kikerülő publikációk minőségére és számára egyaránt. Hatalmas munkával gondoskodott arról, hogy munkatársai kiemelkedő, a nemzetközi élvonalra jellemző munkát tudjanak végezni és tudományos szakmai körökben is elfoglalhassák megérdemelt helyüket.

Kollégák és hallgatók között egyaránt ismert volt jó humoráról, színes egyéniségéről és a vitázó feleket kölcsönös egyetértésre vezetni tudó tárgyalási módszeréről.  Ezek a tulajdonságai különösen értékesnek mutatkoztak egyetemi közéletben és az országos tudományos közéletben egyaránt. A Magyar Farmakológiai Társaság keretein belül már az 1970-es évek elején kezdeményezője volt a máig egyik legsikeresebb szekció, a  Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szekció megalakításának, aminek hosszú évtizedekig vezetője is volt. Az Egyetem rektorhelyettesi feladatait 1988-1991-ig látta el. Kezdeményezte az MTA és a SOTE közös Neurokémiai Kutatócsoportjának létrehozását, melyet évekig igen eredményesen irányított. Az egyetem Doktori Iskolájának megalapításában vezető szerepe volt, a későbbi Gyógyszertudományok Doktori Iskola Experimentális és Klinikai Farmakológia programjának vezetőjeként számos kiváló PhD munka irányítását végezte.

Kezdeményező szerepe volt az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság felállításában. Az MTA Orvosi osztályának elnökhelyetteseként és a MOTESZ elnökhelyetteseként egyaránt számíthatott fáradhatatlan munkájára a hazai és a nemzetközi tudományos közösség egyaránt.

Ma amikor döbbenettel olvassuk gyászjelentését még valójában fel sem fogjuk veszteségünk nagyságát. Páratlanul nagy munkabírásával, tisztességével, szorgalmával, szakmai kiválóságával, a munkatársainak szakmai és emberi fejlődése iránti elkötelezettségével, azzal az emberi tartással, ahogy a betegsége terheit végig tudta hordozni, olyan példát mutatott, mely mindannyiunk számára mértékadó lehet.


 

Gyógyszerfejlesztési Szakirányú Továbbképzés

A 4. IMI-PharmaTrain által akkreditált nemzetközi klinikai gyógyszerfejlesztési képzés 2017 októberében indul a Semmelweis Egyetemen. A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik képesek áttekinteni a gyógyszerfejlesztés komplex folyamatát a molekulától a gyógyszerpiacig és az egészségügyi felhasználásig. A tanfolyam hallgatói a megszerzett tudást eredményesen tudják alkalmazni ipari gyógyszerfejlesztésben, továbbá gyógyszer-szabályozási területen, illetve klinikai gyógyszervizsgáló központokban. A képzés fejleszti a szakmai rugalmasságot, amely egyaránt szükséges a munkaadó és a hallgató számára a gyorsan változó gyógyszeripari és üzleti verseny környezethez történő alkalmazkodásban. A Semmelweis Egyetem által kiadott diploma szélesíti a végzett hallgatók szakmai előmeneteli lehetőségeit. További információk a Rendezvények/Egyéb rendezvények/CEMDC menüpontban, illetve az alábbi elérhetőségeken: http://semmelweis.hu/cemdc/about-courses/
https://www.facebook.com/CooperativeEuropeanMedicinesDevelopmentCourse


Klinikai Gyógyszerfejlesztési (Pharmaceutical Medicine) Munkacsoport megalapítása a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság keretében

Kedves Kollégák!

A nem-klinikai és klinikai gyógyszerfejlesztés iránt érdeklődő szakemberek támogatását kérjük az IFAPP magyarországi munkacsoportjának megalapításához, melynek legfontosabb céljai a hazai pharmaceutical medicine szakemberek együttműködésének, továbbképzésének szervezése, illetve a nemzetközi társasággal való munkakapcsolat tartása.

Az International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians (IFAPP) fontos nemzetközi szerepet játszik a gyógyszerfejlesztés tudományos színvonalának kialakításában. A pharmaceutical medicine szakemberek a klinikai gyógyszerfejlesztés gyógyszergyártói, oldalát, míg a klinikai farmakológusok a klinikai gyógyszerfejlesztés klinikai oldalát képviselik. A Társaság legfontosabb feladatának tartja a terület szakmai tartamának, a gyógyszerfejlesztő kutatók szükséges képességeinek (kompetenciáinak) meghatározását, a területen dolgozó kutatók magas szintű képzését és végezetül egy nemzetközileg elfogadott szakképesítés megteremtését. A legutóbbi felmérések szerint a nemzetközi tagság csaknem fele nem-orvosképzettségű kutató.

A Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága (MKVT) korábban tagja volt az IFAPP-nak, azonban egy évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy kilépnek a nemzetközi társaságból. Az IFAPP Vezetősége nagyon fontosnak tartja, hogy Magyarországgal továbbra is szoros szervezeti kapcsolatot tartson fenn. Ezért a nemzetközi vezetőség tagjaként megkértek arra, hogy a szakmában dolgozó hazai kutatókkal együttműködve hozzunk létre egy speciálisan pharmaceutical medicine csoportot az IFAPP-al való együttműködés fenntartására. E javaslatomat a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Vezetősége elfogadta és a munkacsoport helyét az Oktatási Szekcióban jelölték ki. Veres Lászlóval az MKVT korábbi Elnökével egyeztettem elképzelésünket a későbbi együttműködés céljából. A munkacsoport legfontosabb feladata lesz a Cooperative European Medicines Development Course oktatásának továbbfejlesztése, a pharmaceutical medicine szakmai elképzeléseinek hazai megvalósítása, pharmaceutical medicine megfelelő magyar elnevezésének kidolgozása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Javasolom és kérem, hogy akik a pharmaceutical medicine szakma hazai fejlesztését fontosnak tartják, azok lépjenek be a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) Oktatási Szekciójában megalapítandó Pharmaceutical Medicine munkacsoportba. A belépés feltétele a MFT tagság, az éves alacsony tagsági díj befizetése. A MFT egy alkalommal dönt új tagok felvételéről az év elején megrendezésre kerülő közgyűlésen. Addig az érdeklődő Kollégákkal a szakmai együttműködés programja informálisan létrehozható. Az IFAPP elfogadta, hogy a szintén alacsony nemzetközi tagdíj megállapításához, csak a munkacsoport létszámát veszik alapul.

Tisztelettel kérem azokat a szakterület iránt érdeklődő Kollégákat, akik fontosnak tartják, és szívesen vállalják a munkacsoport megalakításával és fenntartásával járó munkát, mielőbb értesítsenek E-mailben (sandor.kerpel@gmail.com) belépési szándékukról:

•Név, munkahely, beosztás, telefonszám, Email cím

•Tagja-e a Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaságnak

A jelentkezőkkel együttesen szeretnénk kialakítani a munkacsoport adminisztratív szervezetét és munkaprogramját.

Bízom abban, hogy azok a Kollégák, akik a CEMDC tanfolyamain részt vettek, kiemelten fogják segíteni a Munkacsoport létrehozását a szakma ápolása céljából.

Budapest, 2017. 06.

A Kollégák támogatását kérve.

Üdvözlettel

Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár
A MFT Oktatási Szekciójának Vezetője


 

My HSECP

Pártoló tagok

Richter Gedeon

Év Gyógyszere 2016

Boehringer Ingelheim JARDIANCE (empagliflozin)

Linkek